naar DAS.nl
Pri­va­cy Flexx van DAS legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van jou vast. Middels dit privacy statement informeren wij je over het gebruik van uw persoonsgegevens door Flexx van DAS.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?

Flexx van DAS verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Jouw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van andere, tot Flexx van DAS groep behorende ondernemingen. Hierbij houdt Flexx van DAS zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Soms heeft Flexx van DAS bijzondere gegevens van je nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten, zoals een verzekeringsovereenkomst, noodzakelijk zijn om te vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

Acceptatie-risico en fraudebeleid

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kan verzekeraar Flexx van DAS uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen door Flexx van DAS worden vastgelegd en bewaard voor de volgende doeleinden:

  • het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek
  • (fraude)onderzoek en opsporing
  • evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Wij vinden het belangrijk dat wij je informatie toesturen die voor jou relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens ('open en klikgedrag').

Bescherming

Flexx van DAS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. Flexx van DAS heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina's waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. Flexx van DAS houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor verzekeraar Flexx van DAS geldt aanvullend de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kun je raadplegen op www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Flexx van DAS. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door Flexx van DAS vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Jouw rechten

Indien je wil, kun je ons laten weten dat jouw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kun je de verleende toestemming voor het gebruik van je emailadres intrekken. Je kunt je daarnaast altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van Flexx van DAS met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Wil je weten welke gegevens van jou zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wil je een wijziging doorgeven? Stuur dan een brief, vergezeld van een kopie van je identiteitsbewijs naar: Flexx van DAS, Corporate Legal Affairs, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. Flexx van DAS stuurt je dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Inlogcode

Sommige websites van Flexx van DAS werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze persoonlijke inlogcode kan de website jou herkennen bij iedere keer dat je op de website komt. Zo kan Flexx van DAS haar online diensten beter op jouw persoonlijke voorkeuren afstemmen en de toegang tot de website beveiligen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Flexx van DAS, in het kader van bestrijding van verzekeringsfraude of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Flexx van DAS kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van Flexx van DAS. Flexx van DAS sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd persoongegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met Flexx van DAS.

Flexx van DAS en andere websites

Op de websites van Flexx van DAS tref je als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. Flexx van DAS kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Flexx van DAS, moeten datalekken melden aan Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Flexx van DAS, Corporate Legal Affairs, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam.

Wijzigingen

Flexx van DAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 9 september 2016

>